Schoolbrochure

Tijdens de eerste weken van elk nieuw schooljaar wordt een aanvulling van deze brochure aan alle gezinnen bezorgd met:

 • Wijzigingen aan deze schoolbrochure
 • De namen van de personeelsleden met hun opdracht 
 • De vrije dagen
 • De namen van de leden van de inrichtende macht, de schoolraad en de ouder-verenigingen
 • Een overzicht van de geraamde schoolkosten

Hieronder kan u een PDF-versie van de verschillende onderdelen van de schoolbrochure openen.

 • DEEL I INFORMATIE
  • Contacten
   • Onze school
   • Scholengemeenschap
  • Organisatie van de school
   • Schooluren
   • Buitenschoolse opvang: Robbedoes
   • Middagpauze
   • Vrije dagen voor de leerlingen
  • Samenwerking
   • Contacten tussen ouders en leerkrachten
   • Met de leerlingen
   • Met externen
    • Centrum voor leerlingbegeleiding CLB
    • Ondersteuningsnetwerk
   • Nuttige adressen
 • DEEL II PEDAGOGISCH PROJECT (zie rubriek ‘over Helibel’)
 • DEEL III HET REGLEMENT
  • Engagementsverklaring
  • Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen
  • Ouderlijk gezag
  • Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau
  • Afwezigheden
  • Onderwijs aan huis
  • Een-of meerdaagse schooluitstappen
  • Getuigschrift
  • Herstel-en sanctioneringsbeleid
  • Bijdrageregeling
  • Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning
  • Vrijwilligers
  • Welzijnsbeleid
  • Afspraken en leefregels
   • gedragsregels voor onze kinderen (zie rubriek ‘afspraken met onze leerlingen’)
   • Kleding
   • Persoonlijke bezittingen
   • Milieu op school
   • Eerbied voor materiaal
   • Afspraken rond pesten
   • Bewegingsopvoeding
   • Afspraken i.v.m. zwemmen
   • Huiswerk
   • Agenda van uw kind
   • Het rapport
  • Leerlingevaluatie
  • Leerlingbegeleiding
   • Zorgvisie
  • Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden
  • Privacy
  • Participatie
   • Schoolraad
   • Ouderraad
  • Klachtenregeling
  • Infobrochure onderwijsregelgeving