Schoolraad

Sinds 1 april 2005 is de participatieraad vervangen door de schoolraad.

De bevoegdheden van de schoolraad zijn:

    1.  De schoolraad verleent advies aan het schoolbestuur of aan de directeur over:

 • alle aangelegenheden die het personeel of de ouders aanbelangen
 • de algemene organistie en de werking van de school
 • elk onderwerp van beslissing inzake: 
 •         – het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere I.M. en met
 •           externe instanties 
 •         – de vaststelling van het nascholingsbeleid 
 •         – het beleid inzake experimenten en projecten 
 •         – …

    2.  De schoolraad overlegt met het schoolbestuur over:

 • het opstellen en wijzigen van het schoolreglement
 • het opstellen en wijzigen van de lijst van bijdragen die aan ouders kunnen worden gevraagd
 • het schoolwerkplan
 • het beleidscontract dat de samenwerking regelt met het CLB
 • elk ontwerp van beslissing inzake jaarplanning van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten.
 • elk ontwerp van beslissing inzake infrastructuurwerken
 • elk ontwerp van beslissing inzake de vaststelling van de criteria voor de aanwending vanlestijden, uren, uren-leraar en punten
 • elk ontwerp van beslissing inzake het welzijns- en veiligheidsbeleid op school

De directie, de voorzitter en de leden van de schoolraad zijn steeds bereid om meer informatie te geven over het kiesreglement, de samenstelling en de bevoegdheden van de schoolraad.